Inloggen
Offertelijst
Winkelmandje

Algemene voorwaarden


Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Meerkantoor B.V. (hierna te noemen: Meerkantoor) is statutair gevestigd te Lisse en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nummer 60751819. Het kantooradres van Meerkantoor luidt : Meer en Duin 38, 2163 HC Lisse.
2. De opdrachtgever c.q. koper zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomsten indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
4. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.Artikel 2. Aanbiedingen / overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen van Meerkantoor zijn vrijblijvend. Geoffreerde prijzen blijven maximaal 30 dagen geldig. Meerkantoor behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om op elk moment haar prijzen en leveringsvoorwaarden te wijzigen.
2. Bestellingen geschieden door middel van het door wederpartij invullen van een online bestelformulier, of het doen van een bestelling per e-mail, telefoon of post. De bestelling houdt een voor wederpartij bindend aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst in. Het aanbod wordt geacht te zijn gedaan wanneer het Meerkantoor heeft bereikt.
3. Meerkantoor kan een bestelling binnen zeven kalenderdagen accepteren door middel van een e-mail aan wederpartij ter bevestiging van de bestelling en/of door toezending van het bestelde product.

 


Artikel 3. Conformiteit

1. De beschrijvingen, specificaties, afbeeldingen en prijzen van het bestelde product zijn gebaseerd op de informatie van de fabrikant van het betreffende product. Aansprakelijkheid voor fouten of omissies in deze beschrijving wordt uitgesloten. Garanties omtrent technische specificaties van de zaken kunnen slechts van kracht zijn indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Meerkantoor aan de wederpartij zijn bevestigd.
2. Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden kunnen gebruikers van onze website geen rechten ontlenen of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de gehele inhoud. 
3. Aan offertes, orderbevestigingen, emails en iedere andere communicatie, schriftelijk danwel telefonisch kunnen geen rechten worden ontleend, of aanspraak op worden gemaakt op de juistheid en volledigheid van de gehele inhoud. Artikel 4. Prijzen

1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en/of diensten zijn in euro's, exclusief BTW (tenzij daarbij is vermeld dat het een inclusief BTW-prijs betreft), exclusief heffingen die van overheidswege (kunnen) worden opgelegd, alsmede exclusief verpakkings-, verzekerings- en verzendkosten.
2. Verzendkosten; Bij een orderbedrag van € 125,- exclusief BTW of meer, worden er geen extra kosten in rekening gebracht. Voor orderbedragen lager dan € 125,- exclusief BTW wordt er € 6,95 verzendkosten in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen. 
3. Onder “orderbedrag” wordt verstaan het netto factuurbedrag exclusief vracht - en verpakkingskosten en exclusief BTW en (andere) heffingen die van overheidswege (kunnen) worden opgelegd.
4. Alle genoemde prijzen, inclusief die voor verpakking en verzending, gelden slechts voor bestellingen binnen Nederland, exclusief de waddeneilanden. Meerkantoor is gerechtigd alle prijzen op elk moment aan te passen, waarmee de daarvoor gehanteerde prijzen automatisch komen te vervallen.
5. Prijzen zijn altijd onder voorbehoud. Aan alle genoemde prijzen kunnen gebruikers geen rechten ontlenen of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid ervan. Artikel 5. Bedenktijd

1. Wederpartij heeft het recht om de koop binnen twee werkdagen na ontvangst van het geleverde product te ontbinden door het doen van een schriftelijke mededeling aan Meerkantoor. Dit recht op ontbinding geldt niet, wanneer Wederpartij handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, alsmede wanneer de koop zaken betreft als bedoeld in artikel 7:46d lid 4 BW.
2. Binnen zeven dagen na ontbinding van de overeenkomst dient Wederpartij het product terug te zenden aan Meerkantoor. De kosten voor terugzending zijn voor rekening van Wederpartij.
3. Wederpartij mag met betrekking tot het product ten aanzien waarvan de koop is ontbonden geen handelingen verrichten die (krachtens de bij het product geleverde beschrijving, handleiding of anderszins) zijn voorbehouden aan de fabrikant of door deze aangewezen personen. Onder deze handelingen zijn onder meer begrepen het verwijderen van verzegelingen, serienummers of vergelijkbare handelingen.
4. Bij beschadiging of tenietgaan van een product ten aanzien waarvan de koop ontbonden is, heeft Meerkantoor recht op schadevergoeding, tenzij de schade een aantoonbaar direct gevolg is van normaal gebruik met als uitsluitend doel het product uit te proberen, en indien hierbij de bij het product behorende voorschriften zijn opgevolgd.
5. Het recht tot ontbinding geldt niet indien het product:
- door onzorgvuldig dan wel onkundig gebruik beschadigd is geraakt;
- als digitaal exemplaar of middels een digitale dienst in gebruik wordt gegeven, zoals o.a. digitale licenties ten behoeve van leermiddelen;
- door zijn aard niet kan worden teruggezonden;
- duidelijk persoonlijk van aard is, dan wel op verzoek van Wederpartij en volgens diens specificaties speciaal voor hem is vervaardigd of aangepast (maatwerk);
- snel kan bederven of verouderen; en/of,
- programmatuur betreft en Wederpartij de op dit product aangebrachte verzegeling heeft verbroken.Artikel 6. Levering en overmacht

1. Levering geschiedt niet franco, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, zie ook artikel 4. Levering geschiedt door toezending van het gekochte product aan het door Wederpartij opgegeven afleveradres. Hieronder wordt verstaan een levering gelijkvloers, aan de deur, op maximaal 50 meter afstand van de plaats waar het transportmiddel van Meerkantoor kan parkeren, uit te voeren door een werkkracht met een handpallettruck.
2. Indien levering als omschreven in 6.1 niet mogelijk is, is Meerkantoor gerechtigd extra leveringskosten in rekening te brengen.
3. De termijn voor levering kan naar gelang aard en omvang van een bestelling variëren. De opgegeven termijnen zijn evenwel indicatief en voor Meerkantoor nooit en ten nimmer bindend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een leveringstermijn is overeengekomen.
4. Meerkantoor kan te allen tijde de overeenkomst ontbinden indien het bestelde product (tijdelijk) niet verkrijgbaar is, dan wel Wederpartij een aanbod doen tot levering van een in prijs en kwaliteit vergelijkbaar product.
5. Indien levering onmogelijk is doordat het product (tijdelijk) niet leverbaar is, wordt Wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld en zal Meerkantoor de koopprijs (indien deze reeds was voldaan) terugbetalen.
6. Onmogelijkheid van levering wordt zo spoedig mogelijk aan Wederpartij medegedeeld, eventueel met een gelijktijdig aanbod tot levering van een in prijs en kwaliteit vergelijkbaar product. Na voornoemde mededeling betaalt Meerkantoor de koopprijs (indien deze reeds was voldaan) aan Wederpartij terug, tenzij intussen een nieuwe overeenkomst is gesloten.
7. Aansprakelijkheid van Meerkantoor voor schade voor Wederpartij of derden als gevolg van gebreken, het niet of vertraagd in behandeling nemen van een bestelling, vertraging in de levering, het uitblijven van levering, of door welke andere oorzaak dan ook, is uitgesloten.
8. Bij vertraging in de levering wegens het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van het product (of enige andere oorzaak welke niet in de macht van Meerkantoor ligt), wordt Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Indien voornoemde oorzaak 4 weken na het sluiten van de overeenkomst nog voortduurt, kan elk van beide partijen de overeenkomst ontbinden.
9. Bij levering worden de kosten voor verpakking en verzending niet apart vermeld.Artikel 7. Betaling, opschorting en verrekening

1. Levering en betaling geschiedt in beginsel op de wijze zoals door Meerkantoor naar aanleiding van de bestelling wordt bevestigd.
2. De factuur wordt geacht zonder protest te zijn ontvangen en behouden, indien deze niet binnen genoemde betalingstermijn schriftelijk en gemotiveerd is betwist.
3. Alle betalingen geschieden zonder enige vorm van verrekening, inhouding of opschorting, uit welken hoofde dan ook, behoudens indien en voor zover de betreffende vordering van Wederpartij door Meerkantoor wordt erkend of deze anderszins is vast komen te staan.
4. Aan de bestelling kunnen nadere voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Meerkantoor.
5. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Wederpartij vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden van rechtswege in verzuim, en vanaf die dag een kredietbeperking bedrag verschuldigd van 5% van de netto factuurwaarde exclusief B.T.W. per maand en een rente van 2 % per maand of gedeelte daarvan verschuldigd over het openstaande bedrag.
6. Alle verdere (zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke) kosten met betrekking tot de incasso van het door Wederpartij aan Meerkantoor verschuldigde, komen voor rekening van Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten belopen 20% over het openstaande bedrag, met een minimum van € 175,=.
7. Meerkantoor is, indien Wederpartij met enige betaling waartoe hij is gehouden in gebreke blijft, gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, of deze te ontbinden.
8. Wederpartij is niet gerechtigd enige verplichting tot betaling of teruglevering op te schorten in afwachting van nakoming van een verplichting door Meerkantoor, tenzij beide verplichtingen voortvloeien uit (ontbinding van) dezelfde overeenkomst.Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

1. Het eigendom van de door Meerkantoor geleverde producten gaat pas over op het moment dat Wederpartij al hetgeen deze op grond van enige overeenkomst aan Meerkantoor verschuldigd is, heeft voldaan.
2. Het risico van het product gaat op het moment van de feitelijke aflevering over op Wederpartij.
3. Enige vorm van overdracht, verhuur, verpanding, bezwaring, overdracht tot zekerheid van het product, of enige vorm van verandering aan het product door Wederpartij is niet toegestaan zolang Wederpartij de eigendom nog niet heeft verkregen, een en ander behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Meerkantoor.Artikel 9. Klachten

1. Wederpartij is gehouden bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Zichtbare schade dient vermeld te worden op de vrachtbrief van de transporteur en direct schriftelijk gemeld te worden aan Meerkantoor. Indien dit niet het geval is, dient Wederpartij Meerkantoor daarvan zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen 5 werkdagen na de aflevering, danwel binnen (5) dagen nadat de Wederpartij het gebrek had behoren te ontdekken, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de Wederpartij tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schade vergoeding is komen vast te staan. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan de Wederpartij is kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de uit te voeren werkzaamheden geacht goed te zijn uitgevoerd. Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de Wederpartij niet op.
2. Indien Meerkantoor tijdig van Wederpartij een in 9.1 bedoelde kennisgeving ontvangt, zal zij deze op gegrondheid onderzoeken. Indien (deels) gegrond bevonden, zal Meerkantoor de geleverde producten - naar keuze van Meerkantoor - herstellen, danwel door nieuwe vervangen, danwel overgaan tot creditering van de koopprijs. Aansprakelijkheid voor enige vertraging in de levering van vervangende producten die hieruit mogelijk voortvloeit is uitgesloten. Meerkantoor behoudt zich het recht voor om eventuele rehandling en stocking kosten door te belasten aan Wederpartij.
3. Retourzendingen dienen steeds voldoende te zijn gefrankeerd. Indien Meerkantoor een retourzending ontvangt in geval van een door haar uiteindelijk gegrond bevonden kennisgeving als in 9.1, worden de frankeerkosten niet gecrediteerd. Let op: verschillende producten vallen onder de noemer 'maatwerk' en zijn hiermee uitgesloten van het herroepingsrecht, dit is opgenomen in de Wet Koop op Afstand.  
4. Schade aan het product als gevolg van het handelen door Wederpartij in strijd met de bij het product behorende handleiding, overige voorschriften of deze Voorwaarden, bij het inbouwen, aansluiten, bedienen of opslaan van het product, is voor rekening en risico van Wederpartij. Voorschriften die in acht dienen te worden genomen betreffen in ieder geval (maar niet uitsluitend) de voorschriften zoals verstrekt door de fabrikant van het product.Artikel 10. Overmacht

1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, is Meerkantoor in geval van overmacht gerechtigd, naar haar keuze, de uitvoering van de bestelling, c.q. levering op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke mededeling aan Wederpartij, zonder dat Meerkantoor gehouden is tot enige schadevergoeding.
2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Meerkantoor kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder meer, doch niet uitsluitend wordt onder overmacht verstaan, oorlogsgevaar, oorlogsvoorbereiding, (oorlogs)oproer, oorlogsschade, brand - en waterschade, overstromingen, stakingen, bedrijfsbezettingen, in - en uitvoerbeperkingen, storingen in de bedrijfsvoering, waaronder energiestoringen etc., bij zowel Meerkantoor als haar toeleveranciers.Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten, software en apparatuur

1. Bij de koop van een softwareproduct of product waarbij software (waar onder, doch niet uitsluitend, programmatuur, websites en databestanden) wordt meegeleverd, verkrijgt Wederpartij de bijbehorende documentatie (indien aanwezig). De rechten van Wederpartij op software worden beheerst door de voorwaarden conform de desbetreffende licentieovereenkomst van de fabrikant van de software.
2. Wederpartij verklaart zich door middel van het eerste gebruik van de software automatisch akkoord met de betreffende licentievoorwaarden. Het intellectueel eigendom van het product blijft bij de licentiegever.
3. Installatie van nieuwe software, alsmede het veranderen van reeds geïnstalleerde software houden het risico in van dataverlies. Wederpartij dient maatregelen te nemen teneinde dataverlies te voorkomen. Aansprakelijkheid voor (gevolg)schade als gevolg van de installatie van software is uitgesloten.
4. Meerkantoor staat er niet voor in dat software zonder onderbreking, fouten of andere gebreken zal werken, of dat alle fouten of andere gebreken zullen worden verholpen.
5. Alle rechten op de door Meerkantoor genoemde en gebruikte productaanduidingen, merken, logo’s etc., behoren toe aan de respectievelijke houders van deze rechten. Bij het gebruik van de producten dient Wederpartij alle rechten van derden te respecteren.
6. Wederpartij draagt het risico van selectie van apparatuur (waaronder, doch niet uitsluitend, computers, onderdelen en randapparatuur) en software. Aansprakelijkheid voor schade als gevolg van ongeschiktheid van toepassing van apparatuur en/of software is uitgesloten.
7. Installatie van apparatuur en/of software (en/of aanverwante diensten zoals dataconversie) behoort niet tot de verplichting van Meerkantoor, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
8. Indien en voor zover Meerkantoor apparatuur en/of software van (derden)fabrikanten aan Wederpartij levert, zullen, mits zulks door Meerkantoor schriftelijk aan Wederpartij is meegedeeld, voor wat betreft die apparatuur en/of software de voorwaarden van die derden van toepassing zijn, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze voorwaarden. Wederpartij aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor Wederpartij ter inzage bij Meerkantoor en Meerkantoor zal deze aan Wederpartij op zijn verzoek toezenden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Wederpartij en Meerkantoor om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze Voorwaarden.Artikel 12. Aansprakelijkheid en (transport) schade

1. Elke aansprakelijkheid van Meerkantoor voor Wederpartij of derden is in ieder geval beperkt tot de hoogte van de factuurwaarde van te leveren goederen.
2. Aansprakelijkheid voor verlies van data (op welke wijze dan ook) op bij Meerkantoor gekochte opslagmedia is uitgesloten.
3. Aansprakelijkheid voor schade voor Wederpartij als gevolg van geringe afwijkingen in kwaliteit en/of hoeveelheid en/of kleur betreffende papier en/of drukwerk is uitgesloten. Onder geringe afwijking in hoeveelheid wordt verstaan een afwijking van 5%.
4. Indien het product of de verpakking bij levering zichtbare, c.q. merkbare schade heeft, is Wederpartij verplicht dit onmiddellijk bij de transporteur te melden en de ontvangst te weigeren. Tevens dient hij onmiddellijk Meerkantoor schriftelijk op de hoogte te stellen van deze schade.
5. Verborgen gebreken dienen, na hun ontdekking, onmiddellijk en schriftelijk aan Meerkantoor te worden gemeld. 


Artikel 13. Privacy

1. Meerkantoor behandelt alle gegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
2. Alle door de Wederpartij verstrekte gegevens worden uitsluitend door Meerkantoor gebruikt indien dit voor het sluiten en de nakoming van de overeenkomst (inclusief de overige bepalingen, waaronder deze Voorwaarden), alsmede voor de bedrijfsvoering van Meerkantoor noodzakelijk is.
3. Raadpleeg onze Privacyverklaring voor aanvullende voorwaarden.Artikel 14. Overige bepalingen

1. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden in strijd is met een bepaling van dwingend recht, of om enige andere reden buiten toepassing wordt gelaten, dan blijft de geldigheid van deze Voorwaarden voor het overige in stand en zal de ongeldige bepaling worden vervangen voor een door Meerkantoor vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare bepaling.
2. Meerkantoor is gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het door Wederpartij opgegeven adres.
3. Meerkantoor is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden.
4. Op alle overeenkomsten met Meerkantoor is alleen en uitsluitend het Nederlands recht van toepassing
5. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

 

Winkelmandje

Offertelijst

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen